Mindfulness på skolbarn

Forskningsstudie om grundskoleelevers livskvalitet

Stress, nedstämdhet och ångest kryper allt längre ner i åldrarna och nu hoppas forskare vid MCC hitta verktyg för att förebygga och förbättra välbefinnande, livskvalitet och hälsa hos skolelever. I samverkan med grundskolor i Region Skåne ska Mindfulness på skoltid testas i ett storskaligt försök.

Målgruppen är grundskolelever i årskurs 0-9 i Skåne. Det övergripande syftet med forskningsstudien är att på kort och på lång sikt utvärdera effekterna av daglig klassrumsmeditation med mindfulness (fem till tio minuter per dag) på psykisk och kroppslig ohälsa samt sociala problem som påverkar det dagliga livet, hälsorelaterad livskvalitet och skolprestationer hos skolbarn i årskurs 0–9.

En viktig poäng med studien är också kartläggningen av barnens psykiska hälsa. Den kommer att undersökas innan mindfulnessträningen inleds, efter tre månader och därefter en gång om året så länge studien fortgår. Totalt 1000 skolbarn ska ingå i studien leds av professor Jan Sundquist.
– Den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi vill kunna förebygga. Vi vet inte om det här kommer att fungera, men vi tror det, det är vår hypotes. Vi tror också att det kan skapa lugnare klassrumsmiljö, så att det blir bättre villkor för lärarna.

Hypotesen är att mindfulness:
 ska minska stress och öka lugn
 ge bättre sömn
 öka koncentrationen
 förbättra inlärningen
 öka självkänslan
 utveckla förståelse, empati och medkänsla